Generalforsamling 2018

Visens Venner i Vejle

Indkaldelse til Generalforsamling

i Visens Venner i Vejle

torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.30

på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand

På valg er: Elsebeth Salting - Modtager genvalg

8. a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Anne Lise Mortensen - Modtager ikke genvalg

Bende Dall-Hansen. Modtager genvalg

b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

På valg er Jørgen Roos List

9. Valg af 1 revisor På valg er: .. Torben Svendsen

10. 1 revisorsuppleant På valg er: .. Per Nygaard

11. Eventuelt

 

Pbv

Elsebeth Salting, Formand