Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling

i Visens Venner i Vejle
Afholdt tirsdag 16. maj 2023 kl. 19.30
på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

Fremmødt: 15 medlemmer
Generalforsamlingen startede med en sang:
”Hilsen til forårssolen”
med Signy Jensen ved klaveret.

            Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Yrsa Kunckel.
Yrsa blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Godkendt.

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab
Kassereren Frank Petersen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet revideret uden anmærkninger af Torben Svendsen.
Regnskabet blev godkendt

4. Fremlæggelse af budget
Frank Petersen fremlagde budget for 2023/2024.
Budgettet baseret på 160 medlemmer. Indtægter: 65.000, udgifter: 89.100.
Der er stigende udgifter til musik, lyd, blomster m.m.
Bestyrelsen vil arbejde for, at nedbringe det budgetterede underskud på 24.100 kr.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at indsætte ordet mindst i vedtægternes § 6 så der kommer til at stå:
” Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges direkte af generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Desuden er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg, og vælges for en periode på 2 år.
Endvidere vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, samt 1 revisor og mindst 1 revisorsuppleant.”

7e foreslås også rettet under generalforsamlingspunktet:
”8. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 9. Valg af 1 revisor og mindst 1 revisorsuppleant.”

Forslaget blev forklaret af bestyrelsen med, at man ønskede, at flere kunne deltage i bestyrelsesarbejdet uden at have store tunge poster. Man ønskede, at flere blev interesserede i arbejdet i en bestyrelse.
Mange andre viseforeninger går i opløsning pga. manglende bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev sat op sidste år.
Vedtaget.

7. Valg af formand
    På valg er:   Elsebeth Salting
Modtager ikke genvalg.
Elsebeth fortsætter dog endnu et år, så foreningen har lidt
mere tid til at finde en afløser.

8. a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:   Jørgen Roost List.  Modtager genvalg
                         Jørgen Roost List blev valgt
                         Frank Petersen. Modtager genvalg
                         Frank Petersen blev valgt
    b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
    På valg er:  Yrsa Kunckel. Modtager genvalg
                         Yrsa Kunckel blev valgt

9. Valg af 1 revisor
    På valg er:  Torben Svendsen
                         Torben Svendsen blev valgt

10. Valg af 1 revisorsuppleant
     På valg er:  Anne Lise Mortensen
                         Karin Olesen blev valgt

11. Eventuelt
Livlig, dejlig debat. Her et udpluk af debatten:

Mogens Rieks:
Jeg vil opfordre bestyrelsen til at se på
vedtægterne. Jeg vil gerne yde min hjælp til, at de bliver rettet til, så de
passer til nutiden.

Erling Nielsen:
Af og til er viseaftenerne for lange. 20
viser pr. aften og lidt flere fællessange vil være bedre.
I hvert fald mindst
en fællessang pr. afdeling

Bjarne:
Jeg kikker tit på scenen gennem et fotoapparat.
De
optrædende er alt for hurtige med at forlade scenen.
Stormer nærmest ud ikke
pænt. Giv jer tid!

Elsebeth:
Vi har snakket om scenegang og nodestativer på
scenen ind og ud. Det vil vi arbejde mere med.

Karin:
Kunne der ikke være en scenemedarbejder, tjans med
det? Det er et forslag!

Diskussion om det. Mange vil gerne hjælpe med det, men ikke
hele tiden.

Mogens:
Supplerer. I optræder prof! I må godt løfte det en
lille smule med andre ting – fx mikrofoner.

Per:
Fuldstændig rigtigt – men det er nu lydmandens opgave.
Vi
må ikke slukke mikrofonerne. Han skal skrue op og ned.

Frank:
Jeg syntes, det er udmærkede forslag.
Vi må være opmærksomme på, hvem der lige skal have hjælp til dette eller hint.

Inge:
I Vejle Amatørscene ved vi, at man ikke slukker mikrofonerne.

Bjarne:
Med hensyn til valg af formand, vil jeg anke dette.

Formanden bør kun være formand for 4 år ad gangen.
Det er rigeligt!


Elsebeth:
Jeg har været glad for at være formand.

Mogens:
Håber I vil gøre alvor af at få gennemset
vedtægterne grundigt.
Tilbyder sin hjælp til det.

Elsebeth og Per:
Dejligt, Mogens kan sagtens komme med gode
ideer, da han har stor erfaring med det.

Mogens:
Som menigt medlem vil jeg sige bestyrelsen stor tak.

Det er en fornøjelse at komme til viseaftenerne.

Der blev sagt tak til Torben Svendsen.
Der blev sagt tak til
regnskabsføreren Bjarne Christensen
og til dirigenten Yrsa Kunckel af
Formanden.
Domus ved Troels Halle fik også tak for altid god behandling af
foreningen.

Foreningen var derefter vært for et traktement med
smørrebrød og drikkelse.

For referatet
Bende Dall-Hansen
Sekretær.Bestyrelse:

Elsebeth Salting
Formand

Per Nygaard
Næstformand

Frank Petersen
Kasserer

 

Bende Dall-Hansen
Sekretær

Jørgen Roost List
Bestyrelsesmedlem