Referat fra
Generalforsamling 2020 i Visens Venner, Vejle
 


 

 Generalforsamling

Visens Venner i Vejle


Onsdag 2. september 2020  kl. 18.00

Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Valgt blev Torben Svendsen,
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, allerede i feb.
Derefter udsat pga. coronaudbrud, senere indvarslet pr. mail.

 1. Bestyrelsens beretning v/formanden
Beretningen fra 30. april gennemgået og suppleret med seneste aftaler med Domus ift. gennemførelsen af Signy´s afskedsviseaften den 18. september, med de nødvendige coronarestriktioner ift. antal gæster og afstand mv., herunder nødvendig tilmelding.
Beretningen ligger på hjemmesiden.
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kassererens bemærkninger:
I 2019-2020 havde vi 228 medlemmer (et minus på 12).
Der var lidt flere annoncører end forventet.
Som besluttet på forrige generalforsamling har foreningen anskaffet 2 x headset samt modtagere og forstærkere, budgettet blev overskredet med et mindre beløb.
Det budgetterede underskud på ca. 32.000 endte med et realiseret resultat på ca. 16.000, hvilket vi kan være absolut tilfredse med.
 1. Fremlæggelse af budget
Kassererens bemærkninger:
Et budget, der udviser et minus på ca. 20.000 er absolut ikke tilfredsstillende at fremlægge. Coronasituationen taget i betragtning er det hensigtsmæssigt, at reducere medlemsbudgettet med 10% samt en mindre nedgang i budgettet for gæster.
 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent 200 kr.

Gæster giver 80 kr. pr. aften.
Kassereren argumenterede for et kontingentforhøjelse på 50 kr. til 250 kr. om året for 5 viseaftener.
Det vil sige 10 kr. i stigning for en enkelt viseaften.
En sådan stigning ville kunne halvere det nuværende budgetterede underskud med 10.000 kr. eller 50%.
Med begrundelse i den udskudte generalforsamling, må vi erkende, at en kontingentforhøjelse i indeværende år ikke kan blive aktuel.
Den samlede forsamling udtrykte positiv indstilling for en evt. kommende kontingentstigning. Kontingentstigning kan først blive aktuel til næste generalforsamling alt efter vurdering af regnskabsresultatet for 2020-2021.

 1. Valg af formand, på valg er Elsebeth Salting. Modtager genvalg

Elsebeth Salting blev genvalgt med stor applaus!

 1.  a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Bende Dall-Hansen.  Modtager genvalg.

Bende blev genvalgt

Jørgen Roos List. Modtager ikke genvalg.

Per Nygaard blev valgt i stedet.

 

            b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Yrsa Schouboe Kunckel. Modtager ikke genvalg

Jørgen Ross List blev valgt til suppleant til bestyrelsen

   

 1. Valg af 1 revisor

På valg er Torben Svendsen

Torben blev genvalgt                          

 1. 1 revisorsuppleant

På valg er Per Nygaard

Da Per indtrådte i bestyrelsen valgtes Inge Poulsen til revisorsuppleant                       

 1. Eventuelt

Dejlig livlig debat, her et par punkter:

 1.  Elsebeth Salting takkede Yrsa og Jørgen for godt bestyrelsesarbejde.         
  Torben fik tak for sit arbejde som revisor og dirigent.
  Bjarne Christensen fik tak for sit store arbejde som kasserer i foreningen.
 2. Bende forespurgte om gæster på scenen til vore viseaftner.
  Måske en måde at få nye og yngre med, hvis de optræder med viser.
  Debat om dette.
 3. Elsebeth nævnte, at der ikke er blevet fundet gæster til d. ½ viseaften i november pga. aflysning af landsmøde, hvor hun ellers ville finde en viseforening, som kunne påtage sig at komme til os, men også på gr. af usikkerheden om evt. fortsættelse af coronarestriktionerne. Derfor må vi selv klare hele aftenen.
 4. Per nævnte, at han netop er gået ind i bestyrelsen med det formål, at få nye unge med.
  Finde initiativer til dette.
  Nævnte Franks sidste viseaften, med nye viser som noget, der skulle være mere af.
 5. Jørgen havde forslag om ”Åben Mikrofon ” arrangement med viser.
 6. Lene forslog, at man undersøgte, om det var muligt at livestreame en viseaften, om man må det. Frank svarede, at han havde undersøgt det, det var muligt indtil udgangen af august, men lukket nu.
  Det koster afgift til KODA.
 7. Frank gjorde opmærksom på, at intet kunne vedtages under punktet eventuelt.
 8. Jørgen foreslog, at nogen måske kunne støtte viseaftener, så man kunne mindske underskuddet.

     

                                                      Referat: Bende Dall-Hansen